fbpx Podmienky používania | svadbujeme.sk

Podmienky používania

I. Prevádzkovateľ služby

 1. Prevádzkovateľ internetovej Stránky www.svadbujeme.sk je Ing. Matej Lehotský, IČO: 47675756 so sídlom Kráľova Lehota 65, 032 33, Slovenská republika, zapísaný v živnostenskom registri Okresného súdu Liptovský Mikuláš pod číslom 540-18615.

 

II. Všeobecné podmienky

 1. Podmienky upravujú práva a povinnosti osôb používajúcich internetovú stránku www.svadbujeme.sk/www.svadbaliptov.sk (ďalej len Stránka*).
 2. Požívaním Stránky (vstup na Stránku, prehliadanie jej obsahu, načítavanie, sťahovanie a vkladanie dát na/zo Stránky, atď.) Užívateľ bez výhrad súhlasí so znením Podmienok a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 3. V prípade, že Užívateľ z akéhokoľvek dôvodu nemôže a/alebo nechce dodržiavať ustanovenia Podmienok je povinný Stránku nepoužívať, resp. ihneď používanie Stránky ukončiť. Zodpovednosť za prípadné porušenie Podmienok tým nie je dotknutá. Prevádzkovateľ týmto poskytuje Užívateľovi právo na používanie Stránky.
 4. Prevádzkovateľ je na základe vlastného uváženia oprávnený jednostranne rozhodnúť o tom, že: 
  a) rozsah používania Stránky určitým Užívateľom bude obmedzený;
  b) používane Stránky bude určitému Užívateľovi zakázané;
  c) v prípade porušenia Podmienok je Prevádzkovateľ povinný: vymazať konkrétnu recenziu, upraviť galériu fotiek, vymazať konkrétnu fotku, pozastaviť používanie Stránky, zablokovať Užívateľa;
  d) používanie Stránky alebo jej časti bude podmienené zaplatením určitého poplatku.
 5. Zverejnené príspevky nemaže Prevádzkovateľ na požiadanie. Príspevok zmaže len v tom prípade, ak porušuje všeobecné Podmienky Stránky.
  Ponuky od Poskytovateľov služieb majú byť zdrojom praktických informácií pre ostatných Užívateľov. Poskytovateľ služieb si môže rovnako ako Užívateľ vybrať profilovú fotku, ktorá by mala znázorňovať logo jeho firmy či jeho podobizeň. Poskytovateľovi služieb je umožnené vytvoriť si galériu (max. 5 fotiek) pre každú poskytovanú službu. 
 6. Užívateľ má možnosť dať na vedomie ostatným svoju spokojnosť s Poskytovateľom služieb formou recenzie na zverejnenú službu poskytovateľa. Užívateľ môže pridať recenziu len Poskytovateľovi, s ktorého službou bol v priamom kontakte. Užívateľ rešpektuje podmienky predaja Poskytovateľa služieb. Ak došlo k dohode medzi Užívateľom a Poskytovateľom služby, obidve strany sa týmto zaväzujú dohodu splniť.
 7. Hodnotenie nemá obsahovať prejavy osobnej nevraživosti. Má vecne informovať o priebehu obchodu a spokojnosti s danou službou. Hodnotenie slúži pre iných záujemcov o službu a preto emocionálne výlevy im v ich rozhodovaní moc nepomôžu a hrubé slová na náš portál nepatria. Riešenie nečakanej situácie závisí o vzájomnej dohode a komunikácie oboch strán.
 8. Na dohodnutie si potrebných informácií slúži – kontaktuj Poskytovateľa služieb. Prostredníctvom jeho osobných údajov budete presmerovaný a tam si môžete dohodnúť, čo potrebujete, prípadne sa popýtať na niečo, čo Poskytovateľ nemá spomenuté vo svojom osobnom profile a Vás by to zaujímalo. Poskytovateľ služieb to potom môže napraviť a dopísať do svojho profilu spätne – upravením profilu, dopísaním a doplnením danej služby. Každý Poskytovateľ služby sa môže topovať, čo znamená, že jeho profil bude zobrazený vždy ako prvý. Táto služba je spoplatnená.
 9. Forma a možnosti spoplatnenia sú rozdelené do troch kategórií. Obsahujú popis služieb, ktoré Poskytovateľ služieb dostane, pokiaľ si predplatí jednu z nich. Náš portál je pre každého registrovaného Užívateľa a Poskytovateľa služieb bezplatný. Platenou službou sa stáva až po tom, ako začne Poskytovateľ služieb ponúkať svoje služby ostatným Užívateľom. Bezplatné je aj pridanie služby, spoplatnené je však až jej zverejnenie. Každý Poskytovateľ služieb môže bezplatne pridať službu, zaplatí až vtedy, pokiaľ ju bude chcieť zverejniť. Platnosť zverejnenia je na jeden rok od dátumu prijatia platby. Po pridaní služby Poskytovateľom služieb, príde mu zálohová faktúra, po ktorej uhradení je daná služba zverejnená a vidia ju aj ostatní Užívatelia. Pokiaľ službu nebude chcieť zverejniť, zálohovú faktúru jednoducho neuhradí.
  Pokiaľ by chcel Poskytovateľ služieb ponúkanú službu po zverejnení, z jeho ponuky opäť vymazať, môže tak urobiť kedykoľvek avšak ročný poplatok sa mu nevracia. (na vrátenie poplatku už nemá nárok). 
  Všetky služby pridané do 31.3.2019 budú zverejnené BEZPLATNE (prípadne po dohode s Prevádzkovateľom, ak by daná služba nespĺňala podmienky zverejnenia, nemusí byť zverejnené vôbec). Poskytovanie služieb a ich rozsahu sa riadi platným cenníkom, ktorý je zverejnený na web stránkach Prevádzkovateľa. Faktúra pre potreby účtovníctva bude Poskytovateľovi zaslaná elektronicky (emailom) do 14 dní od pripísania platby na protiúčet.
 10. Stránka slúži výlučne na sprostredkovanie kontaktu medzi predávajúcim (Poskytovateľom služieb) a Užívateľom. Užívateľ Stránky si je vedomý, že sám nesie všetky riziká spojené s kúpno-predajnou zmluvou (dohodou/obchodom), ktorá vznikla na základe tejto Stránky. Poskytovať sa smie len tovar, ktorý je v súlade s právnym poriadkom SR a nepodlieha žiadnej špecifickej legislatíve.
   

 

 • Pravidlá a Podmienky sú ustanovenia tejto Dohody o pravidlách a podmienkach používania internetovej Stránky v znení neskorších zmien a doplnení.
 • Užívateľ internetovej Stránky je bez ohľadu na to, či je registrovaný, alebo nie.
 • Poskytovateľ služieb internetovej Stránky je osoba, ktorá poskytuje svoje služby ostatným Užívateľom.
 • Registrácia je vytvorenie Vášho užívateľského účtu buď ako Užívateľa (pozeráte ponuky a reagujete na to, čo by ste si chceli objednať – služba zdarma) alebo Poskytovateľa služby (má vo svojom profile všetky služby, ktoré poskytuje užívateľom – služba spoplatnená po zverejnení služby).
 • Registrovanou osobou sa stávate po registrácii, kedy si vytvoríte vlastný profil s fotografiou, menom a heslom.
 • Zrušenie registrácie je znemožnenie Vášho používania Stránky prostredníctvom tvojho účtu a vymazanie údajov.

 

III. Autorské práva a duševné vlastníctvo

 1. Obsah Stránky je výsledkom tvorivej duševnej činnosti jeho autora a podlieha ochrane podľa aplikovateľných právnych predpisov. Osobou oprávnenou na využívanie majetkových práv týkajúcich sa diel nachádzajúcich sa na Stránke je Prevádzkovateľ.
 2. STRÁNKA, AKO ANI ŽIADNA Z JEJ ČASTÍ NESMIE BYŤ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU PREVÁDZKOVATEĽA KOPÍROVANÁ, ANI INAK UŽÍVANÁ SPÔSOBOM, KTORÝ JE V ROZPORE S PODMIENKAMI A APLIKOVATEĽNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI.
 3. V prípade, že Užívateľ uloží na Stránku akékoľvek informácie/dáta, či už vo forme zdrojových kódov, textov, obrazov, videí, zvukovo-obrazových záznamov, alebo v inej forme, ktorých je autorom, poskytuje Prevádzkovateľovi neodvolateľný, bezvýhradný a bezodplatný súhlas na použitie a používanie týchto dát pre reklamné, marketingové, informačné, výrobné, komerčné a iné obdobné potreby Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je oprávnený predmetné dáta užívať, upravovať, ďalej poskytnúť tretej osobe, použiť pri tvorbe výrobkov/služieb.

 

IV. Povinnosti užívateľa

 1. Každý Užívateľ je povinný používať Stránku výlučne spôsobom a za podmienok stanovených v Podmienkach.
 2. Používaním Stránky Užívateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že:
  a) je osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu; alebo
  b) pokiaľ nie je osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, nebude prostredníctvom Stránky bez zákonného zástupcu uskutočňovať úkony, ktoré spôsobujú vznik, zmenu alebo zánik právnych vzťahov.
 3. Užívateľ nesmie:
  a) zasahovať do systémov a hardwarového vybavenia tvoriaceho Stránku;
  b) zasahovať do softwarového vybavenia tvoriaceho Stránku iným spôsobom ako je povolené v Podmienkach;
  c)umiestňovať na Stránku akékoľvek údaje/dáta:
    1. ktorých obsah môže ohrozovať a/alebo poškodzovať autorské a iné obdobné práva;
    2. ktorých obsah môže ohrozovať a/alebo poškodzovať obchodné tajomstvo, resp. skutočnosti utajované podľa osobitných právnych predpisov;
    3. ktoré sú zdrojom počítačových vírusov, trójskych koňov, adware, malware, spyware, a iných znakových a číselných reťazcov, ktorých účelom je monitorovanie aktivity tretích osôb alebo neautorizovaný zásah do softwarového vybavenia informačných technológií tretích osôb alebo softwarového vybavenia tvoriaceho Stránku;
    4. obsahujúce obchodné ponuky a/alebo reklamu produktov/služieb vo forme nevyžiadanej elektronickej pošty (spam);
    5. ktorých obsah môže ohrozovať a/alebo poškodzovať právnymi predpismi chránené záujmy tretích osôb, najmä dáta, ktorých obsahom môžu byť tieto záujmy poškodené/ohrozené z dôvodu sexuálnej, rasovej, etnickej, národnostnej, náboženskej, politickej a inej diskriminácie;
    6. ktorých obsahom je zobrazenie konania/skutočností znevažujúcich ľudskú dôstojnosť, zobrazujúcich utrpenie a iné formy neľudského zaobchádzania;
 4. Ak sa na Stránke nachádzajú dokumenty/materiály určené na stiahnutie a následné používanie užívateľom je Užívateľ povinný tieto používať výlučne na nekomerčné účely a zároveň dodržiavať všetky podmienky a obmedzenia vyplývajúce z autorského práva a iných aplikovateľných právnych predpisov.
 5. Prevádzkovateľ je na základe vlastného uváženia oprávnený rozhodnúť o tom, že určitá časť Stránky bude prístupná Užívateľovi na základe registrácie. Na registráciu a následné používanie registráciou podmienenej časti Stránky neexistuje právny nárok. Pri procese registrácie je Užívateľ povinný v rozsahu požadovanom Prevádzkovateľom uviesť úplné a pravdivé údaje a tieto bez zbytočného odkladu v prípade zmeny aktualizovať.
 6. Užívateľ je povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu jeho identifikačných údajov používaných za účelom vstupu do časti Stránky podmienenej registráciou. Za akékoľvek zneužitie týchto údajov, resp. užívanie časti Stránky podmienenej registráciou neoprávnenými osobami zodpovedá výlučne Užívateľ.
 7. Prevádzkovateľ je na základe vlastného uváženia oprávnený rozhodnúť o: a) odmietnutí registrácie určitého Užívateľa; b) zrušení prístupu registrovaného Užívateľa k registráciou podmienenej časti Stránky.

 

V. Ochrana osobných údajov

 1. V súvislosti s prevádzkovaním Stránky Prevádzkovateľ zhromažďuje určité dáta/informácie, ktoré sú vo väčšej alebo menšej miere spôsobilé identifikovať užívateľa Stránky, jeho správanie, postoje a názory.
 2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje spôsobilé jednoznačne identifikovať užívateľa (titul, meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, emailový, telefonický, faxový kontakt) Stránky iba na základe výslovného súhlasu užívateľa.

 

VI. Zodpovednosť

 1. Každý Užívateľ, ktorý akýmkoľvek spôsobom používa Stránku v plnej miere zodpovedá za prípadné porušenie svojich povinností. V prípade, že užívateľ pri používaní Stránky koná v mene právnickej osoby, či už ako štatutárny orgán, zástupca, zamestnanec, alebo na základe zmluvného (spravidla mandátneho) alebo iného obdobného vzťahu za prípadné porušenie povinností pri používaní Stránky zodpovedá tiež právnická osoba v mene ktorej vyššie užívateľ koná.
  Napriek tomu, že Prevádzkovateľ vynakladá maximálne možné úsilie na zabezpečenie aktuálnosti a kvality údajov nachádzajúcich sa na Stránke, nie je možné zabezpečiť, že údaje na Stránke sú aktuálne a úplné. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody spôsobené neúplnosťou, neaktuálnosťou, a prípadnou nekvalitou informácií/dát uvedených na Stránke. Informácie zverejnené na Stránke nie je možné v žiadnom prípade považovať za radu, poradenstvo alebo konzultáciu právnej, ekonomickej, investičnej, zdravotnej, technickej ani inej odbornej povahy a Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne prípadné škody spôsobené nesprávnosťou, nevhodnosťou alebo neaktuálnosťou zverejnenej informácie. Pre získanie kvalifikovaného poradenstva v danej oblasti je Užívateľ povinný kontaktovať príslušného odborníka.
 2. Prevádzkovateľ ďalej nezodpovedá za žiadne škody spôsobené: a) stratou, poškodením, vymazaním alebo akýmkoľvek znehodnotením dát užívateľa nachádzajúcich sa na Stránke, alebo na akomkoľvek dátovom nosiči/médiu užívateľa. b) prípadnou nefunkčnosťou alebo nedostupnosťou Stránky. Prevádzkovateľ tiež nezodpovedá za obsah: a) príspevkov, názorov, podnetov a vyjadrení Užívateľov, ktoré ten – ktorý užívateľ zverejnil v časti Stránky určenej na diskusiu (ak taká časť na Stránke existuje); b) stránok na ktoré odkazuje hypertextové prepojenie nachádzajúce sa Stránke.
 3. Užívateľ zodpovedá za prípadnú škodu, ktorá Prevádzkovateľovi vznikne v dôsledku porušenia jeho zákonných povinností, zmluvných povinností ako aj povinností vyplývajúcich z Podmienok.

 

 • Nemôžeme zaručiť legálnosť, pravdivosť, presnosť, kompletnosť, aktuálnosť, ani súlad príspevkov s Podmienkami, a preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za všetky príspevky na internetovej Stránke, ako aj všetky iné Vaše úkony s ňou súvisiace, voči ostatným.
 • Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu či ujmu, ktorá by Vám mohla byť spôsobená používaním internetovej Stránky.
 • Služba je poskytovaná tak ako je a nenesieme žiadnu zodpovednosť za nepretržitú funkčnosť, bezchybnú činnosť a zabezpečenie služieb na akúkoľvek dobu, alebo navždy, pričom to môžeme urobiť kedykoľvek s okamžitou platnosťou, bez udania dôvodu.
 • Vyhradzujeme si právo kontrolovať všetky príspevky, aby bol zabezpečený ich súlad s právnymi normami, platnými Podmienkami a právo meniť ich, odstraňovať (ak to bude potrebné), na čo nám dávate plnú moc, aby sme tak vykonali na základe nášho výlučného rozhodnutia aj bez toho, aby si bol o tom upovedomený.

 

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Užívateľ je pri používaní Stránky povinný dodržiavať právne predpisy Slovenskej republiky. V prípade, ak užívateľ nemá bydlisko na území Slovenskej republiky a/alebo právnická osoba v ktorej mene alebo na ktorej účet koná má sídlo mimo územia Slovenskej republiky je užívateľ pri používaní Stránky povinný dodržiavať tiež právne predpisy krajiny, v ktorej má užívateľ bydlisko, ako aj právne predpisy krajiny, v ktorej má sídlo právnická osoba v ktorej mene alebo na ktorej účet užívateľ koná.
 2. Prejednanie akéhokoľvek sporu súvisiaceho s používaním Stránky patrí do právomoci slovenských súdov. Pri rozhodovaní sporu budú súdy postupovať podľa slovenských procesných predpisov.
 3. V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie Podmienok ukáže ako neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné nebude to mať vplyv na platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení Podmienok. Neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie Podmienok sa automaticky nahradí takým ustanovením slovenského právneho poriadku, ktoré z hospodársko – ekonomického pohľadu najbližšie vystihuje podstatu neplatného, neúčinného alebo nevymáhateľného ustanovenia Podmienok. Žiadny nárok Užívateľa voči Prevádzkovateľovi nemôže byť postúpený na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa.
 4. Prevádzkovateľ je kedykoľvek oprávnený na základe vlastného uváženia zmeniť znenie Podmienok. Zmena Podmienok je účinná odo dňa ich zverejnenia na Stránke.